wp_list_pluck是WordPress函数之一,用于从一个数组或对象列表中,提取指定键的值并返回一个新的数组。

函数原型:
wp_list_pluck( $list, $field, $index_key = null )

参数说明:

- $list:需要提取值的数组或对象列表。
- $field:要提取的键名。
- $index_key:可选参数,用于指定新生成数组的键名。默认情况下,该参数为空。

使用示例:

1. 提取数组中的某个键的值:

$data = array(
array( 'name' => 'John', 'age' => 25 ),
array( 'name' => 'Jane', 'age' => 30 ),
array( 'name' => 'Bob', 'age' => 35 )
);

$names = wp_list_pluck( $data, 'name' );
// 结果为:array( 'John', 'Jane', 'Bob' )

2. 提取对象列表中的某个键的值:

$data = array(
(object) array( 'name' => 'John', 'age' => 25 ),
(object) array( 'name' => 'Jane', 'age' => 30 ),
(object) array( 'name' => 'Bob', 'age' => 35 )
);

$names = wp_list_pluck( $data, 'name' );
// 结果为:array( 'John', 'Jane', 'Bob' )

3. 指定新生成数组的键名:

$data = array(
array( 'name' => 'John', 'age' => 25 ),
array( 'name' => 'Jane', 'age' => 30 ),
array( 'name' => 'Bob', 'age' => 35 )
);

$names = wp_list_pluck( $data, 'name', 'age' );
// 结果为:array( 25 => 'John', 30 => 'Jane', 35 => 'Bob' )

4. 提取多个键的值:

$data = array(
array( 'name' => 'John', 'age' => 25, 'gender' => 'Male' ),
array( 'name' => 'Jane', 'age' => 30, 'gender' => 'Female' ),
array( 'name' => 'Bob', 'age' => 35, 'gender' => 'Male' )
);

$info = wp_list_pluck( $data, array( 'name', 'age' ) );
// 结果为:array( 'John', 'Jane', 'Bob' )

总结:

wp_list_pluck函数可以方便地提取数组或对象列表中的指定键的值,返回一个新的数组。它可以用于简化数组/对象操作,提高开发效率。